tceic.com
学霸学习网 这下你爽了
赞助商链接
当前位置:首页 >> 语文 >>

重庆市萱花中学高中语文 第三单元第9课 游褒禅山记学案 新人教版必修2-语文教案


重庆市萱花中学高中语文 第三单元第 9 课 游褒禅山记教案 新人教版 必修 2 课前预习 一 1、积累文言语汇,特别掌握词类活用的现象。 2、学习即事明理、叙议结合、前后紧密相扣的写作方法。 二 一、走近作者及其作品 王安石(1021-1086) ,北宋政治家、思想家、文学家。字介甫,晚号半山。抚州临川(现江西 省临川县)人。仁宗庆历进士。嘉祐三年(公元 1058 年)上万言书,提出变法主张,要求改变 “积贫积弱”的局面,推行富国强兵政策,抑制大官僚地主的兼并,强化统治力量,以防大规 模的农民起义,巩固地主阶级的统治。神宗熙宁二年(公元 1069 年)任参知政事。次年任宰相, 依靠神宗,实行变法。因保守派反对,新法迭遭阻碍。熙宁七年辞退,次年再相;九年再辞, 退居江宁(今江苏南京) ,封荆国公,世称王荆公。卒谥文。他强调“权时之变” ,反对因循保 守,是“中国十一世纪的改革家” (列宁语) 。其诗文颇有揭露时弊、反映社会矛盾之作,体现 了他的政治主张和抱负。散文雄健峭拔,被推为“唐宋八大家”之一。诗歌遒劲清新。词虽不 多,但风格高峻。他的作品结集为《临川先生文集》 。 二、了解背景 公元 1051——1054 年,王安石任舒州(现在安徽省潜山县)通判。1054 年(宋仁宗至和元年) 4 月,王安石辞职回家探亲,在归途中游览了山峦起伏、有泉有洞、风景秀美的褒禅山,同年 7 月以追记形式写下此文。 三、关于游记 在古代, “记”是一种文体,这一类文章一般以叙为主,感为辅,叙事写景,抒情感怀。比如: 《西湖游记》 《始得西山宴游记》 《醉翁亭记》 《满井游记》 《游褒禅山记》等。 三 1、给下列句中的加点字注音。 ⑴无物以相之 ⑵何可胜道也哉 ⑶长乐王回深父 ⑷褒之庐冢也 ⑸有碑仆道 ⑹盖音谬也 2、解释下列句中加点的字。 ⑴至于幽暗昏惑而无物以相之,亦不能至也( ⑵往往有得( ) ⑶古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽( ⑷而世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远( ) ) ) 1 3、将下列句子中的“之”字按其用法分类。 (1)古人之观于天地、山川、鱼虫、鸟兽,往往有得 (2)后之视今,亦犹今之视昔 (3) 而世之奇伟、瑰怪、非常之观 (4) 常在于险远,而人之所罕至焉 (5) 至于幽暗昏惑无物以相之 (6) 其孰能讥之乎 (7) 此余之所得也 A、相当于结构助词“的” : B、代词,指代人、物、事、地方等,作宾语: C、助词,在主谓之间,取消句子的独立性: 请你将预习中未能解决的问题写下来,待课堂上与老师和同学探究解决。 课中探究 一 1、第一段为什么要特别提到仆碑和仆碑上的文字? 2、第四段中的“古书之不存”跟上文哪句话相照应? “后世之谬其传”又是跟哪句话相照应? 二 1、 “尽吾志”这句话跟前段记游中哪句话是前后照应的?作者“叹”的真正原因是什么? 2、依王安石看来, “求思”应具备哪些条件?其中哪个条件起决定作用? 3、你如何看待“尽吾志”中的“志”? 三 2 1、2 段(记叙) :游山的经过。 3、4 段(议论) :游山的心得。 成功的条件—— “志” “力” “物” ,关键是“志” 。 四 1、翻译以下各句。 ①入之愈深,其进愈难,而其见愈奇。 ②所谓华山洞者,以其乃华山之阳名之也。 ③然力足以至焉,于人为可讥,而在己为有悔;尽吾志也而不能至者,可以无悔矣,其孰能 讥之乎? ④余于仆碑,又以悲夫古书之不存,后世之谬其传而莫能名者,何可胜道也哉? 2、用/划出以下各句的句内停顿。 ①余亦悔其随之而不得


推荐相关:
网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by 学霸学习网 www.tceic.com
copyright ©right 2010-2021。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@126.com